cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.03.26
EBI 8/2012 - Zawarcie umowy znaczącej z BEST S.A.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 26 marca 2012 roku powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę (firmę BEST S.A. z Gdyni) umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem sztandarowego produktu Emitenta o nazwie "ZIP". Umowa została zawarta na 24 miesiące a w chwili obecnej rozpoczynają się testy usługi, które potrwają trzy miesiące. Po tym okresie oraz jednoczesnej weryfikacji parametrów technicznych, usługi mają zostać wdrożone w pełnej skali i być wykorzystane przez jednostkę call center klienta. Szacowana wartość zawartego kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w skali roku. Umowa ma charakter rozwojowy. Specyfika rozwiązania sprawia, iż skala jego zastosowania przekłada się wprost proporcjonalnie na generowane przychody.

BEST S.A. jest jedną z czołowych firm windykacyjnych na polskim rynku usług finansowych. Jest ekspertem w dziedzinie usług obrotu i zarządzania zagrożonymi wierzytelnościami. Windykuje portfele wierzytelności i świadczy usługi windykacyjne na zlecenie. Ofertę kieruje do banków, instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów gospodarczych świadczących usługi na masową skalę. Firma BEST S.A. od 1997 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka – Członek Zarządu