cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.03.19
EBI 6/2012 - Zmiana prognoz finansowych za 2011 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie § 3 pkt. 2 ust 15 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" postanawia dokonać zmiany prognoz finansowych, w zakresie zysku netto za 2011 rok.

W upublicznionym dokumencie informacyjnym Spółki z dnia 13 czerwca 2011 roku, prognozowany zysk netto za 2011 rok wynosił 249.000 zł, a po korekcie według niezaudytowanych danych finansowych kształtuje się na poziomie 77 915,54 zł
Przedmiotowa zmiana prognoz związana jest z wystąpieniem następujących czynników:
- wyższych kosztów wynikających z dłuższego niż zakładany czasu wdrożenia usług u klientów;
- wyższych kosztów wynikających z dodatkowych nakładów na dostosowanie technologiczne rozwiązania do potrzeb jednego z klientów (realizacja umowy na przełomie roku);
- zmianą Zarządu w ostatnim kwartale roku, która pośrednio wpłynęła na wynik Spółki.

Przyczyny różnicy wyniku zostały również omówione w raporcie okresowym nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku, zaś możliwość zaistnienia takiego scenariusza została zasygnalizowana w raporcie okresowym za III kwartał 2011 roku nr 18/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku.
Z uwagi na fakt, iż powyższe informację nie zostały opublikowane niezwłocznie po powzięciu informacji o zmianie prognoz raportem bieżącym o którym mowa w § 3 pkt. 2 ust 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, Zarząd niniejszym wyjaśnia, iż przyczyną braku przedmiotowej publikacji był fakt uznania przez Zarząd Spółki, iż upublicznienie ww. informacji w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2011 roku (niezwłocznie po zidentyfikowaniu zmiany prognoz) w ramach - omówienia sytuacji finansowej wskazującej precyzyjnie na stopień zrealizowania prognoz, jest wystarczające do wypełnienia obowiązków raportowych wynikających z obowiązujących Spółkę regulacji.

Jednakże Zarząd biorąc pod rozwagę wątpliwości Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., iż publikacja powyższych danych w formie raportu kwartalnym za IV kwartał 2011 roku, może być nie wystarczająca dla rynku, postanowił o publikacji powyższych danych na postawie § 3 pkt. 2 ust 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 3 pkt. 2 ust 15 Załącznika Br 3 do Regulaminu ASO oraz pkt. 16 a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu