cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2012

2012.03.26
EBI 7/2012 - Zawarcie nowych umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do siedziby Spółki podpisane przez kilku akcjonariuszy umowy o ograniczeniu zbywalności akcji Spółki (tj. umowy lock-up). Na mocy tychże umów ograniczenia zbywalności akcji Emitenta, akcjonariusze zobowiązali się w terminie od daty podpisania przedmiotowej umowy tj. od 23 marca 2012 roku do 30 września 2012 roku, nie dokonywać jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania lub nieobciążania akcji Spółki. Zobowiązanie dotyczy 1.855.000 szt. akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu tychże akcjonariuszy.

Jednocześnie Emitent poniżej wskazuje zestawienie zawartych umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta z uwzględnieniem daty obowiązywania ograniczenia oraz liczby akcji objętych przedmiotowym ograniczeniem.

1. Andrzej Szumlas
-liczba akcji podlegająca ograniczeniu zbywalności 900.000
-data zawarcia umowy - 23.03.2012 roku
-data obowiązywania ograniczenia - 30.09.2012 roku

2. Infigate Sp. z o.o.
-liczba akcji podlegająca ograniczeniu zbywalności - 445.000
-data zawarcia umowy - 23.03.2012 roku
-data obowiązywania ograniczenia - 30.09.2012 roku

3. David Kaiser
-liczba akcji podlegająca ograniczeniu zbywalności - 375.000
-data zawarcia umowy - 23.03.2012 roku
-data obowiązywania ograniczenia - 30.09.2012 roku

4. Pozostali akcjonariusze *
-liczba akcji podlegająca ograniczeniu zbywalności - 135.000
-data zawarcia umowy - 23.03.2012 roku
-data obowiązywania ograniczenia - 30.09.2012 roku

* akcjonariusze posiadający poniżej 5% na WZA Call Center Tools S.A.

RAZEM akcji podlegających ograniczeniu - 1.855.000

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka – Członek Zarządu