cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.11.04
EBI 17/2011 - Zawarcie umowy znaczącej z Telekontakt 24 Sp. z o.o.

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez Telekontakt 24 Sp. z o.o. (TK24) przedmiotem której jest udostępnienie autorskiego rozwiązania Emitenta o nazwie "ZIP" zwiększającego efektywność działania Call Center, spółce TK24 oraz umożliwienia świadczenia usługi "ZIP" klientom końcowym TK24.

Umowa została zawarta na okres jednego roku a wartość przychodów miesięcznych osiaganych przez Emitenta z tytułu realizacji przedmiotowej umowy wyraża się kwotą 89.500 zł netto. Umowa ma charakter znaczący, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Zarząd Emitenta przewiduje, że rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi w terminie miesiąca po spełnieniu niezbędnych warunków technicznych wdrożenia, przez obie strony zawartej umowy.

Telekontakt 24 Sp. z o.o. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi klientom biznesowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu