cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.10.27
EBI 16/2011 - Zawarcie nowych umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 26 października 2011 roku wpłynęły do siedziby Spółki podpisane przez kilkunastu akcjonariuszy umowy o ograniczeniu zbywalności akcji Spółki (tj. umowy lock-up), na mocy których doszło do rozwiązania poprzednio obowiązujących umów ograniczających zbywalność akcji Spółki o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym.

Na mocy nowo zawartych umów ograniczenia zbywalności akcji Emitenta, akcjonariusze posiadający łącznie 3.900.000 akcji zobowiązali się w terminie od daty podpisania przedmiotowej umowy tj. od 24 października 2011 roku do 1 marca 2012 roku, nie dokonywać jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania lub nieobciążania akcji Spółki.

Jednocześnie Emitent poniżej wskazuje zestawienie zawartych umów o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta z uwzględnieniem daty obowiązywania ograniczenia oraz liczby akcji objętych przedmiotowym ograniczeniem.

1 Captura Holdings Ltd.-
-liczba akcji podlegająca ograniczeniu zbywalności - 870.000 
-data zawarcia umowy - 24.10.2011 roku 
-data obowiązywania ograniczenia - 01.03.2012 roku

2 Andrzej Szumlas
-liczba akcji podlegająca ograniczeniu zbywalności 900.000 
-data zawarcia umowy - 24.10.2011 roku 
-data obowiązywania ograniczenia - 01.03.2012 roku

3 Infigate Sp. z o.o. 
-liczba akcji podlegająca ograniczeniu zbywalności - 450.000 
-data zawarcia umowy - 24.10.2011 roku 
-data obowiązywania ograniczenia - 01.03.2012 roku

4 David Kaiser 
-liczba akcji podlegająca ograniczeniu zbywalności - 380.000 
-data zawarcia umowy -24.10.2011 roku 
-data obowiązywania ograniczenia - 01.03.2012 roku

5 Celetis Holdings Ltd. 
-liczba akcji podlegająca ograniczeniu zbywalności - 380.000 
-data zawarcia umowy - 24.10.2011 roku 
-data obowiązywania ograniczenia - 01.03.2012 roku

6 Pozostali akcjonariusze *
-liczba akcji podlegająca ograniczeniu zbywalności -920.000 
-data zawarcia umowy - 24.10.2011 roku 
-data obowiązywania ograniczenia - 01.03.2012 roku

* akcjonariusze posiadający poniżej 5% na WZA Call Center Tools S.A.

RAZEM akcji podlegających ograniczeniu - 3.900.000 

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu