cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.08.09
EBI 13/2010 - Zawarcie umowy konsorcjum z Infigate Sp. z o.o.

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 sierpnia 2011 roku wpłynęła do Spółki umowa konsorcjum zawarta między Emitentem a akcjonariuszem Emitenta - Infigate sp. z o.o. - będącym w posiadaniu 9,68 proc. akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi jednakowy procent głosów na walnym zgromadzeniu.

Przedmiotem zawartej umowy jest współpraca w zakresie pozyskania i obsługi Call Center jednego z największych w kraju podmiotów z branży consumer finance. Liderem zawiązanego konsorcjum jest Emitent. Zawarta umowa przewiduje, iż całość wpływów z tytułu realizacji kontraktu z klientem będzie przypadała Emitentowi. Infigate sp. z o.o. będzie otrzymywała wynagrodzenie uzależnione od wielkości wygenerowanego przez klienta ruchu telekomunikacyjnego i faktycznej wielkości obsługiwanego ruchu przez konsorcjanta.

Z uwagi na znaczący charakter planowanego kontraktu ze wspomnianym klientem, strony postanowiły zawiązać formalna współpracę.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę: 

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu