cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.07.15
EBI 11/2011 - Zawarcie umowy znaczącej z Żagiel S.A.

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez Żagiel S.A. Przedmiotem zawartej umowy jest pilotażowe wdrożenie autorskiego rozwiązania Emitenta o nazwie "ZIP" zwiększającego efektywność działania Call Center klienta oraz na związane z wykorzystaniem ww. rozwiązania, świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony a szacunkowa wartość przychodów miesięcznych osiaganych przez Emitenta z tytułu realizacji przedmiotowej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Zarząd Emitenta przewiduje, że rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi w terminie miesiąca po spełnieniu niezbędnych warunków technicznych wdrożenia przez obie strony zawartej umowy.

Żagiel S.A. to czołowa firma w branży Consumer Finance w Polsce, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań kredytowych dla klientów indywidualnych. Z usług tej firmy co roku korzysta ponad milion klientów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu