cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.07.11
EBI 8/2011 - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11 lipca 2011 roku od Członka Rady Nadzorczej Spółki, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej.

Z przekazanej informacji wynika, że Członek Rady Nadzorczej w dniu 8 lipca 2011 r. dokonał nabycia łącznie 950 akcji Emitenta, po średniej cenie jednostkowej 1,99 zł za jeden walor. Łączna wartość wszystkich transakcji nie osiągnęła równowartości kwoty 5.000,00 EURO.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu