cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2011

2011.07.01
EBI 6/2011 - Zmiana terminu ograniczenia zbywalności akcji Spółki przez Akcjonariusza

Zarząd Call Center Tools S.A.. informuje, iż dniu 1 lipca 2011 roku został podpisany aneks do umowy ograniczenia zbycia akcji (tj. umowy lock-up) zawartej w dniu 7 marca 2011 roku na mocy której akcjonariusz Captura Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (zwany dalej "Akcjonariuszem"), zobowiązał się nie dokonywać żadnych rozporządzeń na posiadanych przez siebie akcji w ilości 860.000 akcji serii A. W związku z podpisanym aneksem doszło do przedłużenia terminów ograniczenia zbywania akcji przez Akcjonariusza w następujący sposób:

-dla 660.000 (sześciuset sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, przedłużono okres nie dokonywania żadnych rozporządzeń akcjami przez Akcjonariusza z dnia 15 października 2011 roku do dnia 4 stycznia 2012 roku tj. na okres 6 miesięcy od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Spółki na NewConnect dla Akcji Serii A,

-dla 860.000.(osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A przedłużono okres nie rozporządzania akcjami przez Akcjonariusza z dnia 15 lipca 2011 roku do dnia 4 października 2011 roku tj. wygasa w ciągu 3 miesięcy od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Spółki na NewConnect dla Akcji Serii A

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",§ 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu